Pomoc InsERT nexo

Jak przesunąć towar między magazynami w Subiekt nexo?

Do przesuwania towarów między magazynami służą przesunięcia międzymagazynowe. W celu dodania takiego dokumentu należy:

1. Przejść do modułu Magazyn – Wydania z górnego menu wybrać Dodaj – Przesunięcie międzymagazynowe.

2. W sekcji Podstawowe, w pozycji Przyjęcie, wskazać FAKTYCZNĄ datę przyjęcia towaru na magazynie docelowym.

3. W polu Na magazyn wskazać magazyn docelowy.

4. Wskazać, po jakiej cenie oraz jakie towary mają zostać przesunięte. Okno należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

W wyniku tych operacji powstaną dwa dokumenty, wydanie MMW na magazynie źródłowym oraz przyjęcie MMP na magazynie docelowym.

Treści zaczerpnięte z e-Pomoc techniczna InsERT S.A.

InsERT GT – Jak sprawdzić numer licencji programu?

Sprawdzenie numeru licencji programu lin​ii GT możliwe jest z kilku miejsc:​

 • z poziomu programu,

 • z poziomu Konta InsERT,

 • w pudełku, w którym znajdowała się płyta instalacyjna programu.

W programie

 

1. Z górnego menu programu wybrać Pomoc – Zarządzanie licencjami.

2. W oknie Zarządzanie licencjami kliknąć Licencje podmiotu.

3. W oknie licencje podmiotu wybrać zakładkę z programem, którego numer licencji ma być sprawdzony. Następnie w polu Numer licencji odczytać 25-znakowy kod.

​Z poziomu Konta InsERT

1. Otworzyć w przeglądarce internetowej stronę Konta InsERT​, wpisać dane do logowania i kliknąć Zaloguj się.

2. Upewnić się, że wybrana jest prawidłowa firma, następnie na zakładce Moje produkty, w sekcj​i InsERT GT kliknąć trzy kropki znajdujący się przy wybranym programie. W oknie, które pojawi się z prawej strony ekranu, widoczny będzie Numer licencji.

W karcie rejestracyjnej programu

Jednym z dokumentów, które znajdują się w pudełku, w którym została zamieszczona płyta instalacyjna programów linii GT, jest Karta rejestracyjna programu. W jej górnej części​​ znajduje się numer licencji przypisany do danego programu.

Treści zaczerpnięte z e-Pomoc techniczna InsERT S.A.

Sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Począwszy od 1 października 2018 r., w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, zostaną wprowadzone nowe zasady dotyczące sporządzenia sprawozdań finansowych (SF). SF jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą tworzone wyłącznie w formie elektronicznej (e-SF) w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP Ministerstwa Finansów – w praktyce w strukturze JPKW programie Rewizor GT powstał nowy widok, w którym możlna wygenerowanie e-SF.

Dla przypomnienia, od 15 marca 2018 r., w związku z nowelizacją ustawy o KRS, złożenie SF następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie SF wymaga posiadania konta w systemie oraz musi być opatrzone kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ponadto od 1 października 2018 r.:

 • podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nie będą zobowiązani przekazywania SF do urzędu skarbowego – sprawozdania będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych
 • podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe będą przekazywać SF Szefowi KAS za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w strukturze JPK, w terminie złożenia zeznania.

Gdzie zapisywane są pliki aktualizacji programu w e-abonamencie?

Pliki instalatora aktualizacji zapisywane są:

 • Dla Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InsERT\InsERT GT\Aktualizacje
 • Dla Windows 7, Windows 2008, Vista: C:\ProgramData\InsERT\InsERT GT\Aktualizacje

Jak zaktualizować bazę danych do najnowszej wersji programu?

Aktualizacja: Biuro nexo, Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

​Aby przeprowadzić konwersję bazy danych do najnowszej wersji programu należy:

1. Uruchomić program, wskazać odpowiedni podmiot, następnie kliknąć Aktualizuj i uruchom.
2. Wybrać użytkownika posiadającego uprawnienia do aktualizacji i wpisać jego hasło, następnie kliknąć OK.

Każda aktualizacja bazy danych powoduje automatyczne wykonanie kopii zapasowej.

Różnice między mikroGratyfikanta GT a Gratyfikant GT

W mikroGratyfikancie brak:

 1. mozliwości Ewidencji czasu pracy (ECP).
 2. możliwości wprowadzenia absencji typu choroba, urlop itd.
 3. możliwości wpisania ekwiwalentu za urlop niewykorzystany.
 4. możliwości wypisania świadectwa pracy.
 5. możliwości rozliczania czasu pracy.
 6. możliwości wystawienia sprawozdań Z-3, Z-7, Z-17.
 7. możliwości wprowadzenia ewidencji potrąceń komorniczych.
 8. możliwości wprowadzenia odpisów na ZFŚS.
 9. możliwości tworzenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS.
 10. W mikroGratyfikancie, aby wyliczyć wypłatę za kolejny miesiąc, należy zatwierdzić listę płac z poprzedniego miesiąca, natomiast w Gratyfikancie GT nie jest to wymagane.

Czym jest narzut i marża? – InsERT nexo, Subiekt nexo

​Wyliczenie cen sprzedaży może odbywać się na wiele różnych sposobów. W tym artykule pokazujemy, jak wyliczane są ceny sprzedaży na podstawie ceny, po której kupowany jest dany towar powiększony o określoną marżę lub narzut. Wyjaśniamy także, jaka jest różnica między marżą a narzutem.

Narzutem jest stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu (lub ceny hurtowej), wyrażony w procentach. Przykładowo, kupując asortyment za kwotę 80 zł (cena hurtowa) i sprzedając za 100 zł netto, osiągnięty zostanie zysk na poziomie 20 zł. W takim przypadku narzut wyniesie 25%, ponieważ:
20 (zysk) / 80 (zakup) * 100% = 25%.

Wykorzystanie narzutu można też przedstawić następująco: kupując towar w cenie 80 zł i dodając do niej 25% (20zł) wartości, cena sprzedaży osiągnie wartość 100 zł.

Marżą nazywany jest stosunek zysku ze sprzedaży (cena sprzedaży – koszt zakupu) do ceny sprzedaży. Podobnie jak narzut wyrażany jest w procentach. Przykładowo, kupując asortyment w cenie 80 zł i sprzedając za 100 zł netto, osiągnięty zostanie zysk na poziomie 20 zł. W takim przypadku zysk wyniesie 20%, ponieważ:
20 (zysk) / 100 (sprzedaż netto) * 100% = 20%

Marża różni się od zysku dzielnikiem, który w przypadku narzutu jest Wartością zakupu, a w przypadku marży Wartością netto sprzedaży.

Treść ze strony producenta.

 

 

Daty na dokumencie handlowym.

DATA WYSTAWIENIA – data wystawienia dokumentu, standardowo jest to data bieżąca.

DATA ZAKOŃCZENIA DOSTAWY – data zakończenia dostawy jest synchronizowana z datą wystawienia. Istnieje jednak możliwość zmiany tej daty poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na dacie zakończenia dostawy i wybranie opcji Ustaw samodzielnie – operacja ta umożliwi edycję tej daty.

DATA MAGAZYNOWA – pole to pojawi się na dokumentach handlowych powodujących ruch magazynowy. Domyślnie data magazynowa dla wszystkich dokumentów poza korektami jest niewidoczna, trzeba ją włączyć w opcji Ustaw widoczność pól. Dla dokumentów niebędących korektami domyślnie podpowiadana jest tu data zakończenia dostawy. Ustawienie to można zmienić za pomocą opcji wywołanych z dodatkowego menu pola (synchronizuj z datą wystawienia dokumentu/synchronizuj z datą zakończenia dostawy/ustaw samodzielnie). Dla korekt w tym miejscu podpowiadana jest data wystawienia. Z podaną datą generuje się ruch magazynowy dokumentu (np. autoWZ do FS, KPZ do KFZ zwracającej towar). Dla podmiotów konwertowanych na wystawionych już dokumentach w polu tym pojawi się data powiązanego dokumentu magazynowego, a w sytuacji, gdy będzie wiele takich dokumentów, pojawi się data najnowsza. Data magazynowa przekazywana jest do księgowości. Zostało do niej dodane uprawnienie, a w modułach Sprzedaż i Zakup oraz w informatorach i raportach istnieje możliwość włączenia kolumny Data magazynowa (domyślnie jest niewłączona).

Treść producenta.

Możliwe komunikaty podczas wykonywania e–Archiwizacji.

Podczas próby wykonywania e-Archiwizacji mogą występować różne komunikaty, uniemożliwiające jej dokończenie. Poniżej znajduje się lista z podpowiedziami o tym, jakie działania należy wykonać po otrzymaniu danego komunikatu.

 

Nieprawidłowy email lub hasło.

Możliwa przyczyna:

Zostały wprowadzone nieprawidłowe dane.

Rozwiązanie:

Zweryfikować poprawność wprowadzonych danych.

 

Brak aktywnej subskrypcji.

Możliwa przyczyna:

Nie została zakupiona subskrypcja na usługę e-Archiwizacji.

Rozwiązanie:

Należy wykupić usługę e-Archiwizacji. Można to zrobić poprzez kontakt z działem handlowym firmy InsERT (71-78-76-110) lub jedną z firm partnerskich.

 

Na chmurze jest już plik o nazwie {0}, ale wielkości innej, niż plik na dysku. 

Możliwa przyczyna:

Komunikat pojawia się w momencie wysyłania wstrzymanego wcześniej archiwum. Oznacza to, że oczekiwany rozmiar pliku na serwerze jest inny, niż rozmiar pliku na dysku.

Rozwiązanie:

Ponownie wykonać e-Archiwizację, w przypadku gdy błąd pojawi się ponownie, należy skontaktować się z firmą InsERT korzystając z formularza kontaktowego.

 

Dane konta InsERT w bazie podmiotu są nieprawidłowe. 

Możliwa przyczyna:

a) w bazie podmiotu nie zalogowano do konta InsERT,

b) nie można odświeżyć danych konta InsERT,

c) w bazie podmiotu nie zalogowano do e-Archiwizacji,

d) nie można pobrać tokenu dostępowego do serwisu e-Archiwizacji.

Rozwiązanie:

Sprawdzić, czy podmiot jest podłączony do Konta InsERT, serwisu e-Archiwizacji, następnie zweryfikować poprawność połączenia z Internetem oraz serwerem.

 

Nie udało się połączenie z bazą podmiotu.

Możliwa przyczyna:

Nie można odczytać danych z bazy danych podmiotu.

Rozwiązanie:

Należy sprawdzić, czy uruchomiony jest SQL Server.

 

Nie udało się nawiązać połączenia z chmurą.   

Możliwa przyczyna:

Brak połączenia z Internetem lub serwer nie odpowiada.

Rozwiązanie:

Należy zweryfikować poprawność połączenia z Internetem oraz serwerem.

 

Chmurze wysłano nieprawidłowe żądanie.

Możliwa przyczyna:

Komunikat pojawia się w sytuacji, w której wystąpił błąd wewnętrzny.

Rozwiązanie:

Ponownie wykonać operację, w przypadku gdy błąd pojawi się ponownie, należy skontaktować się z firmą InsERT korzystając z formularza kontaktowego.

 

Wykonanie zadania spowoduje przekroczenie limitu. Stan wykorzystania limitów można sprawdzić w konfiguracji e-Archiwizacji.

Możliwa przyczyna:

a) następuje próba przekroczenia dopuszczalnego limitu przechowywanych danych w bieżącej subskrypcji,

b) następuje próba przekroczenia limitu pobieranych danych w bieżącej subskrypcji (komunikat występuje tylko, przy pobieraniu archiwum).

Rozwiązanie:

Kontakt z firmą InsERT w celu zwiększenia wielkości dysku lub skorzystanie z opcji nadpisywania starych archiwów.

 

Błąd po stronie chmury.

Możliwa przyczyna:

Komunikat pojawia się w sytuacji, w której wystąpił błąd po stronie serwera.

Rozwiązanie:

Należy skontaktować się z firmą InsERT korzystając z formularza kontaktowego.

 

Nie znaleziono żądanego pliku.

Możliwa przyczyna:

Komunikat pojawia się w sytuacji, w której wystąpił błąd wewnętrzny.

Rozwiązanie:

Ponownie wykonać operację, w przypadku gdy błąd pojawi się ponownie należy skontaktować się z firmą InsERT korzystając z formularza kontaktowego.

 

Plik jest za duży.

Możliwa przyczyna:

Przekroczony został maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku w chmurze (195 GB).

Rozwiązanie:

Brak możliwości przesłania pliku.

 

Na chmurze jest już plik o nazwie {0}, ale wielkości innej, niż plik na dysku.

Możliwa przyczyna:

Komunikat występuje w sytuacji ponownej wysyłki wstrzymanego wcześniej archiwum. Oznacza to, że na dysku istnieje już archiwum o tej samej nazwie, lecz rozmiar pliku znajdujący się na serwerze jest inny, niż rozmiar pliku, który jest aktualnie wysyłany, lub oczekiwana liczba plików archiwum na serwerze jest inna, niż liczba plików, która jest aktualnie wysyłana.

Rozwiązanie:

Ponownie wykonać e-Archiwizację zmieniając szablon nazwy pliku lub zezwolić na nadpisywanie plików o tej samej nazwie.

 

Chmura zwróciła błąd o kodzie {0}.

Możliwa przyczyna:

Komunikat pojawia się w sytuacji, w której wystąpił błąd po stronie serwera.

Rozwiązanie:

Ponownie wykonać operację, w przypadku gdy błąd pojawi się ponownie należy skontaktować się z firmą InsERT korzystając z formularza kontaktowego.

 

Nie udało się zaktualizować stanu podmiotu po wysłaniu pliku.

Możliwa przyczyna:

Komunikat pojawia się w sytuacji, w której nie można zapisać danych do bazy danych podmiotu.

Rozwiązanie:

Należy sprawdzić, czy uruchomiony jest SQL Server i wykonać operację ponownie.

 

Treści zaczerpnięte z e-Pomoc techniczna InsERT S.A.

Jak włączyć automatyczne tworzenie transferów z i na rachunek VAT?

​Parametry bankowości jest to zbiór parametrów, które są wykorzystywane do ewidencjonowania operacji wykonywanych na rachunku bankowym. Programy linii InsERT nexo umożliwiają automatyczne tworzenie transferów z i na rachunek VAT dla operacji bankowej typu podzielna płatność.

Aby włączyć automatyczne tworzenie transferów VAT należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Parametry bankowości. Następnie kliknąć Popraw.

2. W polu Twórz operację bankową na wartość VAT (podzielną płatność) wybrać: Pytaj (wyświetli okno dialogowe przed utworzeniem transferu VAT) lub TakZapisać zmiany.

Po zapisaniu operacji bankowej typu Podzielna płatność, w programie zostaną utworzone odpowiednie dodatkowe operacje bankowe.

 

Jak włączyć automatyczne odświeżanie listy? (InsERT nexo)

Programy linii nexo umożliwiają włączenie automatycznego odświeżania wybranej listy. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do wybranego modułu, następnie kliknąć „zębatkę” w prawym górnym rogu i wybrać Konfiguracja widoku.

2. Na zakładce Pozostałe zaznaczyć parametr Automatycznie odświeżaj listę co i określić liczbę sekund, co ile będzie odświeżana lista pozycji widocznych w module.

 

Treści zaczerpnięte z e-Pomoc techniczna InsERT S.A.

Sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej KRS

Od wersji 22.dodano możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej (JPK_SF) jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wg struktury JednostkaInnaWZlotych. Plik wynikowy XML takiego e-Sprawozdania zabezpieczony jest aktywnym abonamentem.

Czym się różni wydanie międzymagazynowe od przesunięcia międzymagazynowego w Subiekt nexo?

W module Magazyn –​ Przyjęcia, w widoku Przyjęcia międzymagazynowe spodziewane, widoczny będzie dokument MW, na podstawie którego można wystawić dokument przyjęcia magazynowego, w momencie dotarcia towaru do magazynu docelowego.

Wydanie międzymagazynowe pozwala odzwierciedlić rzeczywisty ruch towaru. W przypadku dodania przesunięcia międzymagazynowego tworzone są od razu dwa dokumenty – MW (wydanie) i MP (przyjęcie).

Treści zaczerpnięte z e-Pomoc techniczna InsERT S.A.

Jakie jest hasło do serwera SQL?

Standardowy, dołączony do programów GT instalator serwera SQL ustawia dla użytkownika sa hasło puste (należy zatwierdzić puste pole Hasło). W przypadku, gdy instalacja serwera SQL została przeprowadzona ręcznie, hasło mogło być ustawione na inne.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i warunków RODO. więcej

COOKIE
Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgoda" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

RODO
Korzystając z serwisu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez emsys.pl Marek Zając z siedzibą we Wrocławiu w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest emsys.pl Marek Zając z siedzibą we Wrocławiu.

Zamknij